Handelsbetingelser

Handelsbetinglser hos
Siteworks herefter SW

Opdateret 21.02.2018 og erstatter tidligere betingelser.

1. Generelt
Handelsbetingelser definerer forholdet imellem kunden og SW.
Handelsbetingelserne er et tillæg til den enkelte ordre imellem kunden og SW. SW’s hjemmeside findes på adressen siteworks.dk

I forbrugerforhold er der fortrydelsesret ved onlinebestillinger, hvorefter kunden har ret til at fortryde en bestilling i op til 14 dage fra bestillingen. SW’s ydelser som f.eks: Hjemmesider, Digitale services, Domæne oprettelser, Medierådgivning og lignende er imidlertid unikke og bliver individuelt tilpasset og fremstillet efter kundens ordre.Af hensyn til hurtig leverance af bestilling samt sikkerhed for fremtidig drift, vil SW normalt påbegynde fremstilling og tilpasning af det bestilte straks efter at have fremsendt kundens ordre og modtaget accept på denne, herunder oprettelse på servere, backup af hjemmeside kunders nuværende site samt evt. opsigelse af nuværende leverandør.

Kunden accepterer ved afgivelse af bestillingen, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører så snart, at SW har påbegyndt fremstilling og tilpasning af det i ordren definerede.
I erhvervsforhold er der ikke fortrydelsesret og ordren er endeligt afgivet når kunden emailer “OK” til SW.
SW påbegynder umiddelbart produktion ved modtagelse af kundens “OK” ved at opsætte CRM system og flytte data fra nuværende website / datakilder. SW sætter siden op i standard layout eller samme layout stil som den bestående side. Såfremt at kunden ønsker et givent / nyt layout skal dette meddeles ved ordre. Evt. ændring af layouts foretages når kunden har leveret samtlige billede og tekst komponenter som kræves for at ændre layout. Ved ændring af layout / nyproduktion har kunden ret til maksimalt 1 retterunde, herefter faktureres 750,- kr pr. time for rettelser i layout og design. Hvis kunden levere “mockup” producerer SW layout ud fra dette. Alle efterfølgende ændringer faktureres med 750,- kr. pr. time. Priser er ex. moms.

1.1. Brug og tilladelser
Kunden giver ved ordre SW tilladelse til at oprette, redigere og servicere kundens data på den eller de aftalte platforme – f.eks kundens website, søgemaskiner og onlinekataloger.
Kunden giver SW tilladelse til på kundens vegne at tiltræde handelsbetingelser, databehandleraftaler og andre former for standard aftaler hos 3. part som sikrer levering eller fortsat levering af serviceydelser leveret igennem SW eller ydelser administreret af SW.
Kunden giver ligeledes SW tilladelse til at håndtere kundens domæner og dertilknyttede services forbundet med at sikre at SW kan levere de aftalte ydelser.
Kunden indestår selv for egne rettigheder og evt. tilladelser til anvendelse af 3 parts logotypes, illustrationer, billeder, tekster og varemærker som leveres til SW for digital publicering.
SW har fuld og uindskrænket ejendomsret til alt leveret arbejde indtil dette er fuldt betalt.

1.2. Ansvar, GDPR
Kundens brug af et SW services sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. I forhold til GDPR indestår STOM for behandling af kundens data og sikkerhed som beskrevet i databehandleraftale og Privacy statement. Det er kundens ansvar at informere SW om kundens evt. behandling af personfølsomme data hvorefter SW vil fremsende tillæg til Databehandleraftalen omhandlende personfølsomme data.

SW tilbyder sikker hosting. Med undtagelse af databehandleraftalen påtager SW sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. SW er således ikke ansvarlig for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet. SW er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet uanset årsagen til den manglende adgang.
SW har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v. udover de i databehandleraftalen beskrevne forhold er SW er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om SW måtte have handlet groft uagtsomt.

1.3. Serviceaftaler
Serviceaftale på websites omfatter teknisk opdatering og hosting af website. Optimering og opdateringer omfatter sikkerhedsopdateringer som kan forhindre at websitet angribes af 3. part samt løbende sikkerhedsrutiner på websitet så dettes funktion sikres. Såfremt at kunden vælger ikke at hoste sit website hos SW er SW ikke forpligtiget til at yde nogen form for service.
Serviceaftaler løber i den periode som er specificeret i ordren og er gensidigt uopsigelige i aftaleperioden. Såfremt at kunden ikke har betalt sin serviceaftale har SW har ret til at afvente med yderligere servicearbejde indtil aftalens forfaldne rater er betalt. Et sådant ophold i servicearbejde frigør ikke kunden fra betalingspligten.

1.3.1 Supportaftaler
Support aftaler på websites omfatter mulighed for hjælp til opdatering, løbende optimering, samt mulighed for at kontakte SW’s support team og få hjælp med support relaterede spørgsmål.
I forbindelse med supportaftalen kan kunden vælge at maile tekst-og billed-ændringer til SW eller modtage login og selv foretage ændringer. Alle ændringer som SW skal foretage skal sendes på mail så disse er dokumenteret. Supportaftaler og disses SLA /Service Level Agreement) fremgår af SW’s hjemmeside.

1.4. Udbedring af mangler og garantier
I tilfælde af mangler i den af SW leverede service skal kunden gøre SW opmærksom på den konkrete mangel ved at maile support.
SW vil herefter oprette en support opgave – “support ticket” hvilket betyder at SW indenfor 24 timer påbegynder rettelse af manglen.
Såfremt at manglen vedrører placerings garanti på Google gælder det at såfremt SW mod forventning ikke være i stand til at leve op til denne garanti, forlænges serviceperioden med det antal dage som kundens profil ikke har ligget placeret som garanteret. Såfremt at SW indenfor 60 dage ikke kan optimere kundens profil til den garanterede placering modtager kunden i stedet en Google AdWords-kampagne til samme værdi som de dage der ikke er opfyldt placeringsgaranti på.

1.5. Udløb af service
Kunden kan frit forlænge samarbejdet på en eller flere services ved udgangen af en serviceperiode. Forlængelse med ændringer eller opsigelse skal ske senest 3 måneder før serviceperiodens udløb.
Såfremt at kunden ikke opsiger eller ændre de enkelte aftaler forlænges disse men en ny kontraktperiode af samme længe som den forrige serviceperiode. Kunden kan altid opgradere til en dyrere variant af en service.

2.0 Websites & hosting
Det er ikke tilladt at have større mængder fil arkiver liggende til fri downloading eller visning uden forudgående aftale med SW.  Yderligere kapacitet kan tilkøbes.
Ulovligt materiale må ikke forefindes på nogen af SW’s servere. Slettes sådant materiale, kan kunden ikke gøre noget krav gældende mod SW som følge af sletningen.

Såfremt kundens trafik forstyrrer andre, har SW ret til at lukke kundens webhotel uden varsel og/eller til at opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. SW har ret til enerådigt at vurdere, om overtrædelse har fundet sted eller ej. Ved lukning af kundens webhotel refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

Uønsket mail (spam) er forbudt at udsende via SW’s systemer. I tilfælde af overtrædelse forbeholder SW sig ret til at informere de relevante myndigheder samt til at udlevere log informationer mv. til disse. SW forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder.

Websites skal hostes hos SW i den indgåede aftaleperiode og mindst indtil disse er fuldt betalt. Såfremt kunden ønsker at flytte en hjemmeside til et andet webhotel kan kunden rekvirere en kopi af hjemmesiden når der er foretaget fuld betaling af hjemmesiden til SW. Herefter kan SW – Såfremt at kunden ønsker det – levere en backup af kundens hjemmeside.
SW påtager sig intet ansvar for hjemmesiders funktion på andre webhoteller end SW’ egne webhoteller. SW yder ikke support på hjemmesider som ikke er hostet på SW’s servere.

2.1 Oprettelse og brug af mailkonti
Kunden kan via SW support oprette de emailkonti som ønskes til et domæne. Oprettelse sker efter ordre, gældende prisliste eller timepris. Ved oprettelse af mailkonti er kunden forpligtiget til at betale for kundens forbrug af lagerplads.

Lagerplads opgøres løbende og faktureres efter nedenstående priser ex. moms:
1 GB – 39 kr/gb/md, 2-4 GB – 29 kr/gb/md, 5-10 – 24 kr/gb/md, Over 10 GB, – 19 kr/gb/md

2.2 Scripts (webhotel)
SW tilbyder fri adgang til standard scripts samt brug af andre scripts, dog alene i sådant omfang, at brugen af scripts ikke belaster serverne i urimelig grad. SW yder kun support på scripts som SW har installeret.

2.3 Templates, grafikelementer og udvidelser (elementer)
Ejerskabet på samtlige elementer, som er stillet til rådighed af SW, tilhører SW uafhængig af om det enkelte elementer er modificeret eller ej. Ingen elementer stillet til rådighed af SW må distribueres videre, hverken kommercielt eller ikke kommercielt.
Samtlige elementer tilbydes med ikke eksklusiv ret. I tilfælde af at SW føler sig nødsaget til at tilbagekalde brugsretten til et elementer, er SW ikke ansvarlig for kundens eventuelle tab (hverken direkte eller indirekte tab) som følge af tilbagekaldelsen, ligesom SW i øvrigt ikke er ansvarlig for fejl eller mangler i elementer eller adgangen til disse.

SW eller SW’s underleverandører ejer copyright på samtlige elementer som stilles til rådighed for kunden. Såfremt at kunden ønsker eneret til et elementer eller køb at copyright til et elementer skal dette aftales med SW før kunden anvender materialet. SW kan nægte salg af copyright uden nærmere begrundelse.

2.4 Driftssikkerhed (webhotel)
SW forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder SW sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata. Sker dette vil SW’s medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse. De af SW til rådighed stillede spam- og virusfiltre minimerer risikoen for at modtage uønskede mails. SW garanterer dog ikke, at filtrene opfanger alle uønskede mails.

2.5 Domæner
Ved domænebestilling erklærer kunden at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning. Domænenavnet registreres i kundens eget navn.

SW er i denne forbindelse alene formidler af ydelsen og har intet ansvar i forbindelse hermed. SW kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab i forbindelse ved flytning/oprettelse af domænenavnet. Kunden er forpligtet til 8 dage efter bestillingen at kontrollere om oprettelsen (registreringen) / flytningen (redelegeringen) af domænet har fundet sted. Såfremt dette ikke har fundet sted skal kunden rette henvendelse til SW.
Ved opsigelse/flytning/sletning af web-hotellet er domænets fremtidige virke SW uvedkommende, og SW har intet ansvar herfor. Domænenavnet bliver “registeret hos” / “redelegeret til” SW’s samarbejdspartnere. Dette kan være domæneregistratorer eller direkte hos den enkelte domæneadministrator for det pågældende top level domæne. Ved
udløb af hver registreringsperiode fakturerer SW kunden års-gebyret for domænet, medmindre andet er angivet.
Dette er uafhængigt af om domænet ligger hos SW eller på en anden DNS server. SW er dog ikke ansvarlig for tab som følge af eventuel manglende eller fejlagtig fakturering.
Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. SW vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt SW selv foretager fejlbestilling af et domænenavn vil SW enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af det rigtige domænenavn.
Ved adresseændringer er det kundens eget ansvar at videregive denne til den enkelte Top-level administrator.
Domæner som er ejet af SW tager SW fuldt ansvar for. Disse domæner fornyes automatisk uden at kunden involveres og vil automatisk holdes opdateret imod SW servere.
Domæner som er ejet af SW faktureres årsvis til kunden. Ved manglende betaling bortfalder kundens ret til at anvende domænet.

2.6 Særlige vilkår for de enkelte top leveldomæner
Vedrørende brug af .dk domæner:
Kunden er indforstået med, at betingelsen for fortsat registrering bl.a. er overholdelse af DIFOs til enhver tid gældende regler for administration af domænenavne under top level domænet .dk, herunder afgørelser fra det af DIFO nedsatte klagenævn, jf. § 5 i regelsættet. (jf. http://www.dk-hostmaster.dk/)
For andre domænenavne end ovenstående nævnt under dette punkt (eksempelvis .com, .net, .org, osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler.
Såfremt kunden ikke overholder de for det valgte domæne gældende regler, er SW berettiget til at foranledige kundens domæne slettet uden, at SW er ansvarlig overfor kunden og uden, at kunden har ret til tilbagebetaling af forudbetalt domæneafgift eller registreringsafgift.

2.7 Særlige vilkår ved betalingsaftaler på hjemmesider
Såfremt at kunden har indgået en betalingsaftale på flytning af sin hjemmeside til SW gælder det at kunden kan vælge at vente med initiering af sin betalingsperiode indtil kundens nuværende aftaleperiode med nuværende hjemmesideleverandør udløber. SW initierer i disse tilfælde ordren på samme måde som i pkt. 1 men med de tillæg at SW ud over start af produktion tager en backup af kundens nuværende hjemmeside og lægger denne klar på SW’ servere.
Såfremt at kunden ikke oplyser SW om udløbet af nuværende aftaleperiode inden 30 dage fra ordredato er SW berettiget til at se bort fra betalingsaftalen og initiere fakturering af det bestilte.
Såfremt at kunden indgår nye aftaler med nuværende eller anden leverandør er dette SW uvedkommende og SW er berettiget til fuld betaling uanset om den af SW producerede hjemmeside er live jvf. pkt 1.
Ved kundens misligehold af betalinger og / eller misligehold af andre aftaler bortfalder betalingsaftalen og SW slutfakturere det totale beløb.

3. Brug af kundeoplysninger
Et kundeforhold hos SW inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og email i SW’s e-post mailing liste. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre SW opmærksom herpå.

3.2. Kontakt
Support, salg og regnskabsspørgsmål besvares 24/7 via e-mail til info@siteworks.dk så vidt muligt inden for 24 timer.

3.3. Adresse-informationer
Kunden er forpligtet til altid at holde SW informeret om sin nuværende adresse og e-mail. Dette skal ske til info@siteworks.dk

3.4. Servicebetaling
Betaling af services – uanset servicetype – faktureres forud for den aftalte periode.
Forudbetalt serviceperiode refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår.

3.5. Betalingsbetingelser
Faktura sendes via email til den emailadresse som kunden har oplyst til SW.
Med mindre at andet aftales faktureres alle aftaler 8 dage netto kontant fra ordredato med det fulde kontraktbeløb.
SW’s produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, der således ikke har fortrydelsesret.
Betaler kunden ikke forfaldne beløb på forfaldsdagen, påløber der (uden varsel herom) 2% renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykker. Der pålægges ligeledes kompensationsgebyr på 310,- ved forsinket betaling. SW forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til 3. part, ligesom SW kan ophæve aftalen og slette kundens domæne/lukke kundens webhotel
øjeblikkeligt ved for sen betaling. SW har ret til at tilbageholde levering af serviceydelser indtil betaling er sket.
Tilbageholdelse af services fritager ikke kunden for betaling.
I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder SW sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden.

3.6. Aftalers varighed
Aftaler løber i den periode som er defineret i den enkelte ordre. Herefter forlænges aftalen med en ny periode af samme varihed som den foregående hvis aftalen ikke er opsagt senest 3 måneder før fornyelsesdatoen. Hostingaftaler løber altid i minimum 12 måneder ad gangen. Fornyelsesdatoen vil normalt være den dato som kunden er faktureret eller servicen er startet – alt efter hvilken som ligger først. Den første dato er fornyelsesdatoen.

3.7. Opsigelse
Opsigelse skal ske skriftligt til info@siteworks.dk. Opsigelse fritager ikke for evt. betalinger som på opsigelsesdagen er betalingspligtige – uanset om disse er faktureret eller ikke. Ved opsigelse fremsender SW slutfaktura med mindre at andet er aftalt. Opsigelsen er først gyldig når SW har bekræftet opsigelsen.

3.8. Ændring af service
Kunden kan til enhver tid ændre sin service til en servicetype til en højere pris. En eventuelt allerede forudbetalt service vil herved blive modregnet i prisen på den nye service. Ændring til en servicetype med en lavere pris kan kun ske med virkning fra en ny serviceperiode.

3.9. Overdragelse
I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af SW’s aktiviteter eller aktiver, er SW berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement(er) samt SW’s rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens samtykke.

3.10. Ændring af betingelser
SW’s salgs- og leveringsbetingelser kan af SW ændres med et varsel på 45 dage. Kunden har i så fald ret til at fastholde de tidligere handelsbetingelser for den resterende del af kundens betalte service periode.

3.11. Fejl hos tredjemand og force majeure
Udover ovennævnte er SW aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for SW’s kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt SW’s egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv.

3.12. Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved de almindelige danske domstole i København.